Vi skal kunne tale åbent om psykiske sygdomme.  Mange af os kender en, som har eller har haft psykiske problemer. Desværre er det stadigvæk noget, vi ikke taler åbent om. Psykiske problemer er en del af at være et menneske, og alle mennesker kan blive ramt af fx depression, angst eller stress. Derfor skal vi også kunne tale åbent om det. Det handler ikke kun om behandling, men også om at forebygge sygdom.

I Enhedslisten vil vi forebygge både fysiske og psykiske sygdomme
Den stigende ulighed i sundhed hænger sammen med den økonomiske forskel, der er mellem dem, der har mest, og dem, der har mindst; den økonomiske ulighed. Den økonomiske ulighed er vokset i Danmark gennem de seneste årtier.
Stor økonomisk ulighed i et samfund er ikke kun et problem for de dårligst stillede. Det medfører en række problemer for folkesundheden i hele samfundet i form af flere mennesker med psykisk sygdom, svær overvægt og misbrug.

Hvis vi vil forebygge fysiske og psykiske sygdomme kræver det fokus på sociale faktorer, da det er de socialt dårligst stillede, der dør tidligst og er mest syge. En usikker økonomi, en stresset hverdag og manglende indflydelse på tilværelsen, medvirker til det. Her skal vi sætte ind.
Vi skal sikre lige adgang og retten til behandling for alle. Derfor skal profitten tages ud af sundhedssektoren, og medicinalindustrien skal overtages af staten og demokratiseres. Ingen skal tjene på andres sygdom. Derfor er vi Enhedslisten imod privatiseringer af vores velfærd.

Vores  sundhedsvæsen skal være fælles
Private sygehuse og sygesikringer vil på sigt udhule det offentlige system, og dræne det offentlige sundhedssystem for arbejdskraft. Det vil skabe A- og B-hospitaler med væsentligt forskel i behandling. Det betyder, at patienterne ikke får råd til behandling, imens de hospitalsansatte vil risikere, at deres arbejdsindsats vil blive overbebyrdet og forringet. Det skal vi for alt i verden undgå.

Enhedslisten vil i stedet for uddanne og ansatte mere sundhedsfagligt personale, nedsætte ventelisterne til alle nødvendige operationer og styrke patientrettighederne. Vi vil have et solidarisk sundhedssystem, som sætter mennesket højere end profitten. Derfor skal besparelserne stoppes, og vi skal have gjort det offentlige sundhedsvæsen til det oplagte valg i stedet for det private.

Enhedslisten vil også gøre tandlægebesøg gratis. Det vil vi, fordi vi kan se, at tandlægebesøg er noget, som blandt andet unge og økonomisk pressede mennesker vælger fra, fordi det er for dyrt. Alle har ret til en sund mund!

Ret til fri abort!
Vi står vagt om retten til at bestemme over sin egen krop. Religion ikke blandes ind i lægegerningen, da tro er et personligt anliggende, og når det kommer til at have konsekvenser for enkelte mennesker, så går det for vidt.

Vi er imod aktiv dødshjælp
Vi mener ikke, at aktiv dødshjælp skal indføres. Det er ikke op til et samfund at give tilladelse til at slå andre ihjel. Vi ønsker ikke at ældre og syge, både fysisk og psykisk, kan vælge en hurtig død, fordi de måske ikke vil lægge deres pårørende eller samfundet til last. Det bliver et etisk problem, hvis døden er noget vi planlægger i vores liv, fremfor noget som vi ikke har magt over i livet. Dog går vi ind for, at der ikke skal gives livsforlængende behandling, når det er udsigtsløst.

Det ville være brugbart med en mere organiseret debat, hvor et så svært emne som aktiv dødshjælp kan tages op og diskuteres videre i samfundet. Det ville kunne omhandle, om hvorvidt den smertelindrende behandling er god nok, og hvor man med deltagelse fra Etisk Råd med supplerende forskning fra området og debatoplæg, ville kunne blive mere oplyst på området.