I Enhedslisten kæmper vi for at bevare fundamentale rettigheder – eksempelvis at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, at politiet ikke frit kan anholde og fængsle folk, og at der er respekt for privatlivets fred. Vi ønsker at styrke den enkeltes retssikkerhed. Det betyder bl.a. borgerens retsstilling overfor det offentlige, at man kan få gratis retshjælp, samt at modarbejde øget brug af overvågning og registrering. For Enhedslisten er det vigtigt at sikre borgeres personlige frihed og ret til og ytrings- og forsamlingsfrihed, men også at skabe åbenhed og tillid om politikernes og myndighedernes arbejde.

Vi vil skærpe indsatsen mod kriminalitet inden for miljø, arbejdsmiljø og økonomisk kriminalitet. Det kræver flere ressourcer til Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (det, der tidligere hed SØIK) og skattemyndighederne, men også hårdere straffe for kursmanipulation og insiderhandel af aktier. Derfor støtter Enhedslisten også whistleblower-ordningen, som skal være med til at sikre, at den form for kriminalitet bedre kan afsløres og kommes til livs. 

Vi mener også, at der skal være mere fokus på at hjælpe ofre for kriminalitet. Udover den fysiske overlast ofre kan lide, så skal vi også have meget mere fokus på de psykiske og sociale problemer. Derfor støtter vi også Offerfonden, som Enhedslisten og den daværende SRSF-regering fik oprettet, som yder tilskud til projekter og aktiviteter, der hjælper ofre for forbrydelser eller trafikofre.

Forebyggelse fremfor fængsel

Enhedslisten støtter en langsigtet, forebyggende indsats mod årsagerne til kriminalitet. Økonomisk ulighed og sociale problemer er hyppige årsager til kriminalitet, men vi skal også forhindre, at indsatte bliver mere kriminelle af at være i fængsel. Derfor skal alle sikres mulighed for at få en kompetencegivende uddannelse, arbejde og bolig efter endt straf.

Vi ønsker at bekæmpe kriminalitet ved at have fokus på de bagvedliggende faktorer, som typisk er grunden til, at folk bliver kriminelle. For at forhindre at man kommer så langt ud, er det vigtigt at sikre lige muligheder for at opbygge en ordentlig tilværelse. Vi ønsker også øget fokus på brug af samfundstjeneste, eller brug af elektronisk fodlænke som alternativ til lange fængselsstraffe og isolationsfængsling.

Derfor er vi også stærkt imod højrefløjens og Socialdemokratiets etablering af Ungdomskriminalitetsnævnet, som blev vedtaget i 2018. Det dækker over muligheden for at straffe børn og unge mennesker helt ned til 10-års alderen, uden at man behøver at nedsætte den kriminelle lavalder. Det skaber en masse retssikkerhedsmæssige problemer og spørgsmål, som kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det svækker retssikkerheden for de yngste lovovertrædere, som i stedet for at blive opdraget med fokus på pædagogik og styrke den social indsats, vil blive mødt af et strafregime på lige fod med voksne kriminelle. Disse unge mennesker skal støttes og hjælpes, ikke straffes.